Ochrana osobních údajů


Zásady zpracování osobních údajů

společnosti GRAPE SC, a.s., IČO 25708783, DIČ CZ25708783,
se sídlem Štěpánská 621/34, Nové Město, 110 00 Praha 1Tento dokument informuje o zpracovávaných osobních údajích fyzických osob v souvislosti s poskytováním služeb, prodejem zboží a návštěvě našich internetových stránek, o účelech, právních důvodech a dobách zpracování osobních údajů, komu a z jakých důvodů je můžeme předat a jaká jsou práva subjektů údajů (fyzických osob) v rámci jejich zpracování. 


ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje zpracováváme v písemné a elektronické formě a to jak manuálně, tak automatizovaně. Neprovozujeme automatizované rozhodování. 


ÚČEL ZPRACOVÁNÍ, PRÁVNÍ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ, DOBA ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje zpracováváme pro různé účely, na základě kterých je určen právní důvod jejich zpracování. Některé osobní údaje (nebo jejich kategorie) zpracováváme pro více účelů. 

Účel zpracování
Právní důvody

● identifikace zákazníka
● uzavření a plnění smlouvy
● poskytování služeb elektronických komunikací, platebních transakcí, poskytování dalších služeb
● vyúčtování za služby
● nahrávání hovorů se zákaznickou linkou
● zajišťování provozu a ochrany sítí elektronických komunikací 

zpracování je nezbytné pro účely uzavření smlouvy či plnění ze smlouvy, která byla se zákazníkem uzavřena 
● zasílání newsletterů
● zasílání marketingových nabídek 
na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, který nám zákazník udělil nad rámec zpracování pro účely plnění ze smlouvy 
● plnění zákonných daňových povinností
● účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány 

v souvislosti s plněním našich právních povinností jako správce stanovených právními předpisy České republiky a/nebo EU

● evidence dlužníků
● vymáhání pohledávek za zákazníkem
● zákaznické spory
● zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv GRAPE SC, a.s.
● vyhodnocování platební morálky zákazníka pro účely prevence vzniku pohledávek
● evidence zneužívání sítě a služeb elektronických komunikací
● provozování kamerových systémů v prostorách společnosti z důvodu ochrany majetku a osob 
pokud to bude nezbytné k ochraně práv a právních nároků správce nebo pro účely oprávněných zájmů správce nebo jiných osob, oprávněnými zájmy dle Nařízení GDPR můžou opět být zejména případy ochrany práv a právních nároků správce 

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou jsme povinni, jakožto správce, zpracovávat a uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Povinnost likvidace osobních údajů nastane v případě, kdy pozbude poslední právní důvod k jejich zpracování nebo na základě vaší žádosti. Máme nastavené automatické mechanizmy, které pravidelně provádějí výmaz nepotřebných osobních údajů.


KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

Identifikační údaje
Tyto osobní údaje nám slouží k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci zákazníka: 

  • akademický titul, jméno, příjmení, název obchodní firmy, datum narození, rodné číslo, číslo cestovního pasu, IČO, DIČ, bankovní spojení, SIPO.

Kontaktní údaje
Osobní údaje umožňují kontakt se zákazníkem:

  • adresa trvalého bydliště, sídla nebo místa podnikání, fakturační, instalace služby, dodací, kontaktní osoba, telefonní číslo, emailová adresa. 

Údaje o poskytovaných službách, zakoupeném zboží
Údaje sloužící pro identifikaci služeb a zařízení zákazníka: 

  • číslo zákazníka, číslo služby a její specifikace, zařízení v pronájmu a jeho specifikace. 

Platební morálka
Sledováním platební morálky se snažíme chránit svá práva: 

  • výsledky z kontroly rejstříků - insolvence, exekuce, platební morálka, výše pohledávky u GRAPE SC. 

Provozní údaje, lokalizační údaje
Provozními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zpráv sítěmi elektronických komunikací nebo pro její účtování. Lokalizačními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracované v sítích elektronických komunikací, které určují zeměpisnou polohu koncového zařízení uživatele. Tyto údaje zpracováváme z důvodu plnění právní povinnosti jako správce

Údaje vytvořené v souvislosti s používáním služeb
Jedná se o elektronickou databázi uživatelem a jeho zařízením uskutečněných operací v rámci sítě i mimo ni. Tyto údaje jsou nezbytné pro kontrolu plnění práv a povinností ze smlouvy a řešení sporů týkajících se kvality služby, vyhodnocování a zvyšování kvality služeb a údržbu sítě. 

  • internet, digitální televize, VOIP, LTE. 

Údaje z komunikace zákazníka s GRAPE
Jedná se o údaje z osobní komunikace se zákazníkem na pobočkách nebo z kontaktu technika se zákazníkem, záznamy telefonických hovorů, písemnou a emailovou komunikaci. Tyto údaje jsou nezbytné pro kontrolu plnění práv a povinností ze smlouvy a řešení sporů týkajících se kvality služby, vyhodnocování a zvyšování kvality služeb a údržbu sítě. 

Kamerové záznamy 
Kamery jsou umístěné na našich pobočkách z důvodu ochrany majetku a osob. 


BEZPEČNOST ZPRACOVÁNÍ

Bezpečnost zpracování osobních údajů je aplikována v rámci celé společnosti - školením zaměstnanců, vnitřními směrnicemi nebo pečlivým výběrem příp. zpracovatelů osobních údajů. Pro zajištění maximální ochrany osobních údajů také využíváme také různé technické prostředky. 


PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

Při plnění svých závazků, smluvních a zákonných povinností využíváme různé specializované subjekty, tzv. zpracovatele. Tyto subjekty zpracovávají osobní údaje zákazníků jen v nezbytné míře podle našich pokynů a v rámci své obchodní činnosti nepředávají osobní údaje dále jiným subjektům. 3 Jedná se o tyto kategorie zpracovatelů: zákaznické centrum, účetnictví a poradenství, právní služby, ověřování dlužníků a řešení pohledávek, telefonní služby, internetová reklama, televizní platforma, data retention. Při plnění zákonných povinností předáváme osobní údaje správním orgánům a úřadům určeným legislativou. Žádné osobní údaje nejsou předávány mimo území Evropské unie


COOKIES A REKLAMA

Na našich internetových stránkách používáme tzv. cookies a podobné techniky, které nám umožňují sledovat návštěvnost těchto stránek a statistiku objednávek služeb. Pomocí cookies je také upravována a cílena reklama podle chování uživatelů. Ta je následně zobrazována v obsahové síti různých internetových stránek. Informace, které cookies sbírají, neobsahují žádné osobní údaje. Používání cookies máte možnost odmítnout hned při vstupu na naše stránky nebo později nastavením vašeho internetového prohlížeče 


ODVOLÁNÍ SOUHLASU

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů nad rámec zákonných důvodů je vždy dobrovolné a máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat - úplně nebo jen částečně. Souhlas lze odvolat prostřednictvím kontaktů uvedených níže. 


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro informace o tom, jaké osobní údaje, za jakým účelem a jakým způsobem jsou zpracovávány se obracejte doporučeným dopisem na adresu: 
GRAPE SC, a.s. 
Volyňských Čechů 837
438 01 Žatec

nebo na emailovou adresu: gdpr@grapesc.cz.

Na tyto kontakty se také můžete obrátit v případě, že chcete tyto údaje opravit, vymazat, omezit jejich zpracování, vznést námitku nebo odvolat souhlas se zpracováním. Pokud nám poskytnete osobní údaje v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu a jejich zpracování se provádí automatizovaně, máte právo tyto údaje získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. 

Vyhrazujeme si možnost ověřit totožnost žadatele, abychom zabránili předání osobních údajů nesprávné osobě.

Žádosti se budeme věnovat bez zbytečného odkladu, vyřídíme ji maximálně do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Ve výjimečných případech můžeme tuto lhůtu prodloužit o dva měsíce (celkem tedy na tři), o čemž vás budeme informovat včetně důvodu tohoto prodloužení. 

Pokud žádost učiníte elektronicky, bude i touto formou vyřízena. 

V případě zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené žádosti (opakující se nebo záměrně mířící na obrovské množství dat) můžeme požadovat poplatek zohledňující administrativní náklady za vyřízení. 

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nemůžeme Vaší žádosti vyhovět. 


POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) kontaktujte doporučeným dopisem na adrese:
GRAPE SC, a.s. - pověřenec pro ochranu osobních údajů
Volyňských Čechů 837 
438 01 Žatec

nebo na emailové adrese: dpo@grapesc.cz


ÚŘAD NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte také právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) v případě, že se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů bylo porušeno Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR). 

Tyto zásady jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách grapesc.cz, po přihlášení v zákaznické zóně zakaznik.grapesc.cz a v tištěné formě na pobočkách společnosti GRAPE SC, a.s. 

Tyto zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou zpracovány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR).

Potřebujete poradit s výběrem?

Ano a chci se dostavit osobně na pobočku...
Adresa:

Kukaňova 2262
430 03 Chomutov

Telefon:
(+420) 474 721 000
E-mail:
info@grapesc.cz
Pondělí 7:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Úterý 7:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Středa 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 7:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Pátek na objednání
Adresa:

Volyňských Čechů 837
438 01 Žatec

Telefon:
(+420) 415 210 556
E-mail:
info@grapesc.cz
Pondělí 7:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Úterý 7:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Středa 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 7:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Pátek na objednání
Adresa:

Hilbertova 465
440 01 Louny

Telefon:
(+420) 415 658 103
E-mail:
info@grapesc.cz
Pondělí 7:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Úterý 7:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Středa 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 7:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Pátek na objednání
Ano, zavolejte mi, prosím.

O nás a společnosti

Férový poskytovatel

Neměnná cena po dobu trvání uzavřené smlouvy.      Co slíbíme, to dodáme.
Věříme, že u nás rádi zůstanete.

Spokojený zákazník

V GRAPE SC, a.s. děláme vše pro to, aby všichni naši zákazníci byli spokojení.
Jste pro nás vždy na prvním místě.

Budoucnost

Jsme tu pro vás již více než 18 let
a neustále rosteme. 
A rozhodně v tom budeme pokračovat.

Možnost volby

      Změna smlouvy u nás není žádný problém.      Zvolte si služby dle Vašich potřeb.
Zkrátka to, co vyhovuje Vám.

Profesionální personál

Tým GRAPE SC, a.s. jde s dobou.
Pravidelně se pro vás vzdělává a školí.
Proto vybíráme jen ty nejlepší z Vás.

Perfektní servis

Provozujeme technickou podporu
a dohledové call centrum 365/24/7.
Protože vy si perfektní přístup zasloužíte.

V tuto chvíli nabízíme práci na těchto pozicích:


JC Interiors Czechia s.r.o. - Jan Šťastný (IT Coordinator)

„Se společností GRAPE jsme jako zákazníci velmi spokojeni, kvalita služeb je na vysoké úrovni a proto i nadále budeme využívat jejich služeb.“

Popis odebírané služby:

- připojení centrály technologií v pásmu 10 GHz. Na služby je poskytované SLA 99,7%, garance opravy závady do 4 hod.


CIE Praga Louny, a.s. - Milan Hotový (IT Coordinator)

„Pro naši společnost je důležité mít silného a spolehlivého partnera v oblasti telekomunikačních služeb, a proto již od roku 2012 spolupracujeme se společností GRAPE SC, a.s., kterou můžeme jen doporučit..“

Aktuality z naší sítě

Sport 5 - konec!!! / 18.9.2023

Jelikož kanál Sport 5 není stále dostupný z důvodu déletrvajícího výpadku signálu na straně vysílatele a pravděpodobně nebude již vysílání ani obnoveno, vyřazujeme tento kanál z naší programové nabídky. 

PROMO TV vysílání na září!!! / 3.9.2023

Ochutnávka kanálu TV Paprika po celé září je tu!! Užijte si kulinářskou show a ponořte se do světa chutí a vůní! Sledováním pořadů získáte dávku inspirace do vaší kuchyně. Od exotických receptů po tradiční lahůdky - je pro vás připraveno mnoho lahodných okamžiků. Kanál TV Paprika najdete v naší programové nabídce KOMPLET  (všechny naše TV kanály pohromadě za 869 Kč/měs.) nebo přídavném balíčku PLUS i s dalšími 10 kanály jen za 119 Kč/měs. Nezapomeňte sledovat i naše sociální sítě Facebook a Instagram, budete se moci zapojit do soutěže o hodnotné ceny věnované právě tímto kanálem.

Promo vysílání TV na SRPEN!!! / 1.8.2023

Srpnová filmová jízda na kanálu Film+ je tu! Po celý měsíc srpen máme pro vás připravené neuvěřitelné vysílání, a to zcela ZDARMA!  Připravte se na vzrušující filmové zážitky, které vás dostanou na okraj sedadla!  V programové nabídce zde si jistě vybere každý.  Vypíchneme pár filmových titulů:  Revenant Zmrtvýchvstání, Resident Evil: Apokalypsa, Sahara, Hunger Games: Síla vzdoru 2. část, Zastav a nepřežiješ a mnoho dalších. Kanál Film+ najdete v naší programové nabídce Standard a Komplet a v přídavném balíčku PLUS.Plánovaný výpadek - Chomutov / 10.7.2023 13.7. 00:00 - 04:00, tedy v noci ze středy na čtvrtek, dojde k výpadku všech služeb v Chomutově na sídlištích Kamenná, Zahradní a Jirkovská. Důvodem je přepojení lokalit na novou optickou trasu. Děkujeme za pochopení.
Promo vysílání TV na ČERVENEC!!! / 30.6.2023

Zajímáte se o golf a toužíte sledovat ty nejlepší turnaje a zápasy? Po celý červenec přinášíme ochutnávku kanálu Golf Channel. Užijte si živé přenosy z nejprestižnějších golfových turnajů, sledujte exkluzivní rozhovory se světovými hráči a získejte užitečné tipy a triky od profesionálů! Pro všechny milovníky lovu, myslivosti a rybolovu jsme zpřístupnili kanál  Fishing & Hunting. Ponořte se do fascinujícího světa lovu, sledujte adrenalinové momenty a naučte se nové techniky a strategie od zkušených lovců a rybářů! Oba kanály najdete jen v programovém balíčku KOMPLET a přídavném balíčku PLUS. Golfový kanál navíc v doplňkovém balíčku SPORT. Neváhejte, připojte se k nám a nechte se unést do světa golfu, lovu a rybolovu! Sledujte nás i na našich sociálních sítích Facebook a Instagram .