VÁNOČNÍ SOUTĚŽ 2023
PODMÍNKY VÁNOČNÍ SOUTĚŽE 2023: 1.Pořadatel facebookové soutěže „Vánoční soutěž o televizi“ 1.1. Pořadatelem soutěže (dále jen „soutěž“) je společnost GRAPE SC, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5635, se sídlem Karlovo náměstí 559/28, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO 25708783, dále jen „Pořadatel”. 2.Jak soutěžit 2.1. Soutěž probíhá od 01.11.2023 do 17.12.2023 na portále facebook GRAPE SC a Instagram GRAPE SC.. 2.2. Soutěž je určena všem zákazníkům Pořadatele ve věku alespoň 18 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky, kteří mají k datu 01.11.2023 aktivní smlouvu a jsou pro Pořadatele bonitními klienty s platební morálkou (bonitní klient je ten, který měl a má uhrazené všechny platby ve stanovené době), dále jen „soutěžící“. 2.3. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovněprávním či obdobném vztahu k Pořadateli, a osoby výše uvedeným osobám blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 2.4. Z účasti v soutěži mohou být rozhodnutím Pořadatele vyloučeni soutěžící, kteří svojí účastí v soutěži způsobí škodu vůči Pořadateli soutěže, dále mohou být vyloučeni soutěžící zneužívající či porušující Pravidla soutěže, či tací, kteří v souvislosti se soutěží porušují práva nebo poškozují či ohrožují oprávněné zájmy Pořadatele, nebo jednají v rozporu s dobrými mravy nebo je u nich shledáno důvodné podezření z trestného činu podvodu. 2.5 Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení Účastníků (soutěžících), u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného soutěžení nebo jiných praktik, či je zde jakékoliv jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže či má-li soutěžící jakýkoliv závazek vůči Pořadateli. 3.Pravidla hry 3.1. Úkolem soutěžících je: * Být zákazníkem GRAPE SC, *Správně si tipnout Jakého nejvyššího datového toku za sekundu dosáhne GRAPE SC v průběhu soutěže, tzn. od 01.11. (00:01 hod.) do 17.12.2023 (23:59 hod.). Napovíme rozmezím 1 Gbps - 100 Gbps (tipování je možné na dvě desetinná místa, tedy např. 25,93 Gbps). 4. Jak se soutěže zúčastnit 4.1. Soutěžící provede úkony, které jsou v soutěži zmíněny prostřednictvím Facebooku GRAPE SC či Instagramu GRAPE SC. 4.2. Účastí v soutěži soutěžící potvrzuje znalost a souhlas s těmito Pravidly. 4.3. Každý soutěžící (soutěžícím se myslí 1 aktivní smlouva) se smí hry účastnit pouze prostřednictvím jednoho tipu (komentáře). 5. Výhra 5.1. V rámci soutěže je možné získat 1. hlavní cenu – 1. cena je televize Samsung UE55CU7172 a další ceny dle rozpisu (2. - 5. cena - kvalitní herní myš ASUS ROG, 6. - 10. cena - balíček reklamních předmětů od GRAPE SC) 5.2 Vyhrává soutěžící, který zašle tip co nejblíže ke správné odpovědi ve výše uvedeném datu dle grafu GRAPE SC. 5.3. Výherce soutěže bude zveřejněn na profilu sociální sítě Facebook http://fb.com/grapescas.cz (dále jen „profil Pořadatele“) a kontaktován způsobem, jaký si zvolí, a to nejpozději do 3 následujících pracovních dnů po skončení soutěže. 5.4. Výhra bude výherci předána do 30 dní od vyhodnocení soutěže – dle domluvy. Obchodní firma: GRAPE SC, a.s., vedená u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5635 Sídlo: Karlovo náměstí 559/28, Nové Město, 12é 0é Praha 2. IČO:25708783, DIČ:CZ25708783, stránky www.grapesc.cz e-mail: info@grapesc.cz. 5.5. Výhru si výherce převezme osobně na jedné z poboček Pořadatele, kterou si vybere. 5.6. Pokud výherce nebude možné kontaktovat do 30 dní od zveřejnění vyhodnocení soutěže, bude výhra předána soutěžícímu dle dalšího náhodného výběru. 6.Práva a povinnosti Pořadatele soutěže 6.1. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli přerušit, zkrátit, prodloužit či ukončit nebo změnit její Pravidla, a to i bez udání důvodu a s účinností k okamžiku zveřejnění internetových stránkách stránkách Pořadatele na adrese www.grapesc.cz (dále je “www Pořadatele”). 6.2. Pořadatel soutěže neodpovídá za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou) či za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže. 6.3. Pořadatel soutěže je oprávněn ze soutěže vyřadit příspěvky, které: a) neodpovídají zadanému tématu soutěže, b) obsahují prvky násilí či pornografické prvky, či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy, c) by mohly poškodit dobré jména Pořadatele, jeho ochranné známky, obchodní firmu či průmyslové nebo duševní vlastnictví Pořadatele nebo třetí osoby, d) u které byl zjištěn podvod při nedodržení jiných podmínek soutěže, e) nebyly zaslány do soutěže k tomu oprávněnou osobou. 6.4. O tom, zda přihlášená odpověď vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Pořadatel soutěže. 6.5. Účast ani výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. 7.Souhlas se zpracováním osobních údajů, schválení pravidel 7.1. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o ochraně osobních údajů“), uděluje každý soutěžící Pořadateli, jakožto správci, souhlas se zařazením osobních údajů sdělených soutěžícím Pořadateli v jejím průběhu, v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště na území České republiky a e-mailová adresa (dále jako „údaje“), do databáze Pořadatele a s jejich následným zpracováním, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro účely zveřejnění výsledků soutěže, pro marketingové a PR účely Pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a dále pro účely prokázání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tyto účely, a to na dobu neurčitou s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle ustanovení § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Pořadatele uvedené v záhlaví těchto podmínek odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje Soutěžících nebudou předávány žádné třetí osobě, která není v jakékoliv spojitosti s GRAPE SC, a.s. Soutěžící souhlasí s tím, že data výherců obsahující jméno, příjmení a město odkud vítěz/ka pochází, mohou být uveřejněna na webových portálech Pořadatele. Tyto data mohou být doplněna audiovizuálním záznamem. 7.2. Osobní údaje Pořadatel zpracovává v elektronické podobě. Osobní údaje mohou být zpracovávány prostřednictvím třetích stran, zejména pak subjektů Obchodní firma: GRAPE SC, a.s., vedená u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5635 Sídlo: GRAPE SC, Karlovo náměstí 559/28, Nové Město 120 00 Praha 2, IČO:25708783, DIČ:CZ25708783, stránky: www.grapesc.cz e-mail: info@grapesc.cz podílejících se na průběhu promo akce. Pořadatel je zodpovědný za ochranu osobních údajů v rozsahu podle zákona č.101/2000 Sb. 7.3. Soutěžící souhlasí s tím, že data výherců obsahující jméno, příjmení a město odkud vítěz/ka pochází, mohou být uveřejněna na webových portálech Pořadatele. Tyto data mohou být doplněna audiovizuálním záznamem, které zároveň mohou být použity pro reklamní účely společnosti GRAPE SC. 7.4. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli Facebooku. 8.Závěrečná ustanovení 8.1. V případě rozporu ustanovení těchto Pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu Pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto Pravidel. 8.2. Tato Pravidla jsou úplná a závazná pro všechny účastníky soutěže. Aktuální, úplné a závazné znění Pravidel soutěže je k dispozici na www Pořadatele. V Praze, dne 27.10.2023

Potřebujete poradit s výběrem?

Ano a chci se dostavit osobně na pobočku...
Adresa:

Kukaňova 2262
430 03 Chomutov

Telefon:
(+420) 474 721 000
E-mail:
info@grapesc.cz
Pondělí 7:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Úterý 7:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Středa 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 7:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Pátek na objednání
Adresa:

Volyňských Čechů 837
438 01 Žatec

Telefon:
(+420) 415 210 556
E-mail:
info@grapesc.cz
Pondělí 7:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Úterý 7:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Středa 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 7:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Pátek na objednání
Adresa:

Hilbertova 465
440 01 Louny

Telefon:
(+420) 415 658 103
E-mail:
info@grapesc.cz
Pondělí 7:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Úterý 7:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Středa 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 7:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Pátek na objednání
Ano, zavolejte mi, prosím.

O nás a společnosti

Férový poskytovatel

Neměnná cena po dobu trvání uzavřené smlouvy.      Co slíbíme, to dodáme.
Věříme, že u nás rádi zůstanete.

Spokojený zákazník

V GRAPE SC, a.s. děláme vše pro to, aby všichni naši zákazníci byli spokojení.
Jste pro nás vždy na prvním místě.

Budoucnost

Jsme tu pro vás již více než 18 let
a neustále rosteme. 
A rozhodně v tom budeme pokračovat.

Možnost volby

      Změna smlouvy u nás není žádný problém.      Zvolte si služby dle Vašich potřeb.
Zkrátka to, co vyhovuje Vám.

Profesionální personál

Tým GRAPE SC, a.s. jde s dobou.
Pravidelně se pro vás vzdělává a školí.
Proto vybíráme jen ty nejlepší z Vás.

Perfektní servis

Provozujeme technickou podporu
a dohledové call centrum 365/24/7.
Protože vy si perfektní přístup zasloužíte.

V tuto chvíli nabízíme práci na těchto pozicích:


JC Interiors Czechia s.r.o. - Jan Šťastný (IT Coordinator)

„Se společností GRAPE jsme jako zákazníci velmi spokojeni, kvalita služeb je na vysoké úrovni a proto i nadále budeme využívat jejich služeb.“

Popis odebírané služby:

- připojení centrály technologií v pásmu 10 GHz. Na služby je poskytované SLA 99,7%, garance opravy závady do 4 hod.


CIE Praga Louny, a.s. - Milan Hotový (IT Coordinator)

„Pro naši společnost je důležité mít silného a spolehlivého partnera v oblasti telekomunikačních služeb, a proto již od roku 2012 spolupracujeme se společností GRAPE SC, a.s., kterou můžeme jen doporučit..“

Aktuality z naší sítě

Plánovaný výpadek - Chomutov / 10.7.2023 13.7. 00:00 - 04:00, tedy v noci ze středy na čtvrtek, dojde k výpadku všech služeb v Chomutově na sídlištích Kamenná, Zahradní a Jirkovská. Důvodem je přepojení lokalit na novou optickou trasu. Děkujeme za pochopení.
Plánovaná údržba Chomutov - Zahradní 5181!! / 10.11.2021

Termín: od 16.11 23:00 do 17.11. 04:00

Z důvodu prací na hlavním optickém bodu za účelem modernizace naší sítě dojde v noci z úterý na středu k výpadku služeb v ulici Zahradní a přilehlých lokalitách.

Omlouváme se za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení.

Plánovaná údržba sítě Postoloprty!! / 23.9.2021

Plánovaná údržba Postoloprty - Draguš 468, dne 27.9.2021 od 9:00 do 15:00. Omlouváme se za způsobené komplikace.

Problém se sítí je vyřešen. / 20.9.2021

Problém se sítí je vyřešen. V případě přetrvávajících obtížích, prosíme, odpojte router od napájení na cca 20 sec. a poté opět připojte. Pokud tato rada nepomůže,  zavolejte na naši hotline: 777 722 264, kde Vám kolegové individuálně pomohou. Děkujeme za pochopení.

Neplánovaný výpadek sítě / 20.9.2021

Aktuálně evidujeme výpadek CORE routeru. Kolegové se snaží problém co nejrychleji vyřešit. Za potíže se Vám velice omlouváme. Budeme Vás informovat.